L'Eficiència Energètica és essencial per a garantir un creixement sostenible i una de les formes més rendibles de reduir les emissions contaminants i assegurar el proveïment energètic.

La finalitat de Adymus és acompanyar als seus clients en la detecció i materialització d'aquestes oportunitats d'estalvi -d'alta rendibilitat- que milloren l'eficiència dels processos, optimitzen la demanda energètica, augmenten la seva competitivitat i redueixen les seves emissions contaminants en últim terme.

Solucions

Auditories Energètiques

Realització d'auditories energètiques per a detectar oportunitats d'estalvi i optimitzar l'Eficiència Energètica de les instal·lacions.

 • Auditoria bàsica
 • Auditoria Energètica segons RD56/2016
 • ISO 50.001

Il·luminació

Anàlisi de la situació actual, disseny i implementació de solució a mesura que optimitzi els nivells lumínics d'acord amb les necessitats del client.

 • Estudis lumínics
 • Integració de sistemes de gestió i control
 • Contaminació lumínica

Clima

Disseny de solució que garanteixi el confort i els nivells de temperatura objectiu, minimitzant el consum energètic i els costos de manteniment.

 • Biocool
 • Freecooling
 • HVAC
 • Recuperació de calor
 • Aerotèrmia

Pla de Millora Contínua

Un Sistema Gestió Energètica té com a objectiu últim fer un ús eficient de l'energia. Suposa el desenvolupament d'una política energètica, establint objectius de consum i el disseny d'un pla d'acció per a aconseguir-los. Això implica, entre altres, la implementació de noves tecnologies més eficients, reducció de la despesa energètica o la millora de processos per a reduir els costos energètics.

 • SGE
 • Telemonitorització

Optimització Contracte de Subministrament

Anàlisi de la contractació actual, revisant els termes de potència i energia, ajustant la potència contractada a les necessitats reals del client i proposant la comercialitzadora que ofereixi les millors condicions.

Equips de consum

Revisem tots els equips de consum que siguin susceptibles de millora quant a eficiència energètica.

 • Motors - Variadors de freqüència
 • Bateries de condensadors
 • Cremadors digitals

Aquesta pàgina utilitza cookies