L'Eficiència Energètica és essencial per a garantir un creixement sostenible i una de les formes més rendibles de reduir les emissions contaminants i assegurar el proveïment energètic.

La finalitat de Adymus és acompanyar als seus clients en la detecció i materialització d'oportunitats d'estalvi -d'alta rendibilitat- que milloren l'eficiència dels processos, optimitzen la demanda energètica, augmenten la seva competitivitat i redueixen les seves emissions contaminants en últim terme.

Soluciones

Auditories Energètiques

Realització d'Auditories Energètiques per a detectar oportunitats d'estalvi i optimitzar l'Eficiència Energètica de les instal·lacions.

 • Auditoria bàsica
 • Auditoria Energètica segons RD56/2016
 • Implementació ISO 50.001

Tecnología LED

Anàlisi de la situació actual, disseny i implementació de solució a mesura que optimitzi els nivells lumínics d'acord amb les necessitats del client.

 • Estudis lumínics
 • Integració de sistemes de gestió i control
 • Contaminació lumínica

Climatització

Disseny i ejecució de solucions que, garantint el confort i temperatura de consigna, minimitzan el consum energètic i els costos de manteniment.

 • Sistemes evaporatius
 • Sistemes de tubs radiants
 • Estalvi energètic en la producció de calor i fred mitjançant free cooling, recuperadors de calor, etc.
 • Sistemes de gestió de la climatització

Sistemes de Gestió Energètica

Un Sistema de Gestió Energètica té com a objectiu últim fer un ús eficient de l'energia.

 • Control i validació de facturació
 • Monitorització de consums a temps real
 • Caractertizació energètica
 • Detecció d'excessos de consum, potència i reactiva
 • Benchmark
 • Informes i alarmes

Optimització Contrate de Subministre

Anàlisi de la contractació actual, revisant els termes de potència i energia, ajustant la potència contractada a les necessitats reals del client i proposant la comercialitzadora que ofereixi les millors condicions.

Sistemes de producció/acumulació de calor

 • Sistemes de recuperació de calor de processos productius
 • Substitució de sistemes d'acumulació tradicionals per dipòsit estratificador més unitat de producció instantània d'ACS

Variadors de freqüència

 • Estalvi energètic del consum en bombes i motors (25-40%)
 • Increment vida de bombes i motors (eliminació pics d'arrencada)

Sistemes d'aire comprimit

 • Recuperació de calor en compressors
 • Qualitat d'aire excessiva
 • Temps de treball en buit
 • Identificació i reparació de fugues

Aquesta pàgina utilitza cookies